Про затвердження Порядку встановлення тарифів на ритуальні послуги у місті Добропіллі

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Виконавчого комітету    

 Добропільської міської ради

«Про затвердження  Порядку встановлення тарифів на ритуальні послуги в місті Добропіллі»

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету міської  ради «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на ритуальні послуги в місті Добропіллі».

 1. 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання.

Відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (п. 2 ст. 28) виконавчим органам міських рад надані повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші  послуги.

Необхідність прийняття даного проекту рішення пов'язано з нечітким визначенням самої процедури подання розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на ритуальні послуги виконавчим комітетом міської ради та відсутністю єдиного підходу до прийняття та контролю таких рішень. А також на виконання рекомендації Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з метою вдосконалення регулювання відносин при наданні ритуальних послуг.

Шляхом прийняття зазначеного рішення пропонується розв’язати проблему невпорядкованості процесу встановлення тарифів на ритуальні послуги.

У зв'язку з цим за допомогою ринкових механізмів вирішити вищевказану проблему не можливо.

 1. 2. Цілями регулювання є:

а) Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування цін (тарифів) на ритуальні послуги.

б)   Забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування цін.

в) Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при прийнятті цін (тарифів) на ритуальні послуги.

 1. 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргументи  щодо  переваг  обраного  способу.

Однією із альтернатив може бути збереження існуючого стану справ, тобто відмова від пропозицій регулювання. Дана альтернатива не є придатною.

Найбільш прийнятою альтернативою є прийняття запропонованого проекту регуляторного акту. У разі прийняття даного регуляторного акту буде виключена можливість виникнення порушень чинного законодавства підприємствами (організаціями) – надавачами ритуальних послуг.

Запропонований спосіб вирішення проблеми відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки, а також є єдиним прийнятим в даній ситуації, так як іншої процедури удосконалення механізму регулювання тарифів (цін), немає.

 1. 4. Опис механізмів, які пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає встановлення тарифів (цін) на ритуальні послуги, розрахованих згідно з чинним законодавством з питань ціноутворення, з врахуванням економічної обґрунтованості їх вартості.

Прийняття рішення Виконавчим комітетом Добропільської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на ритуальні послуги в місті Добропіллі», які надаються підприємствами всіх форм власності позитивно вплине на підвищення рівня економічного обґрунтування цін, забезпеченість правильності віднесення витрат на собівартість.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить приведення існуючої процедури встановлення  тарифів у відповідності до вимог чинного законодавства.

Вищевказаним Порядком буде чітко визначений конкретний перелік документів, які подаються до виконавчого комітету Добропільської міської ради суб'єктами господарювання, а також процедура розгляду цих документів. Це дасть змогу більш ефективно проводити цінову політику та уникнути негативних наслідків для суб'єктів господарювання, пов'язаних з тривалою процедурою розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення або погодження тарифів.

 1. 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття регуляторного акту Добропільською міською радою будуть реалізовані повноваження, надані їй Законом України від 10.07.2003 № 1102-IV “Про поховання та похоронну справу”, а тарифи на ритуальні послуги будуть відповідати економічно обґрунтованим витратам підприємств.

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення, пов'язане з його прийняттям. Даний регуляторний  акт  спонукає  підприємства та організації всіх форм власності міста Добропілля виконувати встановлений порядок при формуванні цін (тарифів) на ритуальні послуги.

Запропонований Порядок відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів.

Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акта не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат.

На запропонований регуляторний акт можуть вплинути суттєві зміни у чинному законодавстві, пов'язані з регулюванням тарифів органами місцевого самоврядування.

Позитивні фактори: стабільність законодавчої бази та виважена державна цінова політика у цій сфері.

Забезпечити впровадження запропонованого рішення дозволить чітке визначення переліку документів, які подаються до виконавчого комітету Добропільської міської ради суб'єктами господарювання, а також процедури розгляду цих документів виконавчими органами Добропільської міської ради.

 1. 6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є підвищення рівня економічного обґрунтування цін.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1. Органи місцевого самоврядування

Прийняття економічно обґрунтованих цін (тарифів)

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготовкою регуляторного акту)

2.Суб'єкти господарювання територіальної громади

Прибутковість підприємства

Відсутні

3. Споживачі

Прозорість

Відсутні

 1. 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за  потребою у відповідності до змін законодавства України.

 1. 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Проведення моніторингу результатів регуляторного акту буде здійснюватись за наступними показниками:

 1. 1. тривалість процедури розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів (днів);
 2. 2. кількість звернень суб'єктів господарювання з питань встановлення тарифів (одиниць).
 1. 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження будуть здійснені у визначені законодавством терміни.

З Порядком встановлення тарифів на ритуальні послуги можна ознайомитися  на офіційному веб-сайті Добропільської міської ради «mrd.gov.ua».

 

О.І. Мисякіна, начальник відділу економіки Добропільської міської ради, (06277) 2 78 82

М.Л. Стаднічук, директор КП «Добропільська служба єдиного замовника», (06277) 2 61 61

 

УКРАЇНА

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _________________№ ______             

м. Добропілля

Про затвердження Порядку встановлення тарифів на ритуальні послуги у місті Добропіллі

          

Керуючись пунктом 2 частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», враховуючи рекомендації Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про усунення причин виникнення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, з метою вдосконалення регулювання відносин при наданні ритуальних послуг, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

 1. 1. Затвердити Порядок встановлення тарифів на ритуальні послуги у місті Добропіллі (додається).
 2. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бражнікова Є.О.

Секретар міської ради                                                             В.А. Плєтньов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

______________ № __________

 

Порядок встановлення тарифів на ритуальні послуги

у місті Добропіллі

 1. 1. Загальні положення

1.1.  Порядок встановлення тарифів на надання ритуальних послуг у місті Добропіллі (далі – Порядок) спрямований на упорядкування відносин між органами виконавчої влади місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги.

 1. 2. Питання Порядку встановлення тарифів

До ритуальних послуг належать - послуги, пов'язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання, визначені Законом України «Про поховання та похоронну справу». В разі неможливості з технічних причин надання ритуальних послуг із Мінімального переліку ритуальних послуг, затверджених наказом Держжитлкомунгоспом України від 19 листопада 2003 року № 193 (кремація та ін.) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 3 липня 2012 року № 328, розрахунок тарифу надається на послуги, які надаються на території міста Добропілля.

 • Визначений виконавчим органом місцевого самоврядування Порядок поширюється на всі суб’єкти господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, які надають ритуальні послуги, у тому числі й на ті, для яких надання ритуальних послуг не є основним видом діяльності.

2.2.  Суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги, за результатами роботи у звітному періоді (квартал, рік) проводять економічний аналіз фактичних витрат на виробництво/надання цих послуг щодо їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру діючих тарифів.

Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують ритуальну послугу, нормативним, а також вартісних, за визначеними в установленому порядку, статтями витрат, економічно обґрунтованим витратам. Крім цього, здійснюється аналіз причин відхилення фактичних витрат від планових, врахованих у діючих тарифах, оцінюється об’єктивність та обґрунтованість здорожчуючих факторів.

2.3.  За результатами проведеного економічного аналізу суб’єктами господарювання приймається рішення про обґрунтованість діючих тарифів або необхідність їх перегляду (збільшення або зниження) для усіх або окремих категорій споживачів. Підставами для перегляду діючих тарифів на ритуальні послуги та звернення до виконавчих органів місцевого самоврядування з питань їх встановлення є наступні чинники:

- відбулися зміни ставок платежів, податків, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та інші матеріальні ресурси, значні зміни обсягів надання ритуальних послуг тощо, які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких був встановлений тариф, більше ніж на 10 відсотків;

- змінилась організаційно-правова форма суб’єкта господарювання;

- у місцевому бюджеті не передбачено видатків на відшкодування різниці між встановленим розміром тарифу на ритуальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на її виробництво/надання;

- затверджена в установленому порядку довгострокова цільова програма розвитку, технічного переоснащення суб’єкта господарювання, яка вимагає додаткових інвестицій;

- суб’єкт господарювання вперше розпочав надавати ритуальні послуги та/або з будь-яких інших причин не має встановлених тарифів на ці послуги;

- наявність інших об’єктивних факторів, які зумовлюють необхідність перегляду тарифів на ритуальні послуги з метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат, та є підставою подання письмової заяви органу виконавчої влади місцевого самоврядування щодо їх встановлення.

 • Розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат на надання послуг здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до порядків формування тарифів на ритуальні послуги, встановлених чинними нормативно-правовими актами.
 • Суб’єкти господарювання звертаються до виконавчого органу місцевого самоврядування з письмовою заявою про необхідність перегляду тарифів.

До заяви додається:

- обґрунтування необхідності зміни тарифу;

- проект нових розмірів тарифів;

- вихідні дані щодо обсягу послуг, рівня нормативних та фактичних витрат ресурсів;

- документальне підтвердження цін і тарифів на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, хімічні реагенти та інші матеріальні ресурси, враховані до собівартості послуг;

- розрахунки повної собівартості послуги за узгодженою між сторонами формою, але в межах встановлених законодавством вимог щодо класифікації та складу витрат;

- копії договорів з постачальниками робіт та послуг, документальне підтвердження договірних цін, вартості та фактичних обсягів робіт, виконаних підрядниками в попередніх звітних періодах.

Перелік документів може бути доповнений виконавчим органом місцевого самоврядування з відповідним обґрунтуванням.

Зазначені документи підписуються керівником суб’єкта господарювання та завіряються печаткою у разі її використання.

2.6.  Виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 5 робочих днів проводить аналіз поданих документів і, за необхідності, запитує додаткові документи з обґрунтуванням такого запиту. У випадку, якщо документи не відповідають вимогам, визначеним Порядком, орган місцевого самоврядування має право відмовити в розгляді документів та обґрунтовує в письмовій формі таку відмову.

2.7.  Після одержання повного пакета документів та внесення надавачем послуг необхідних змін до розрахунків виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 10 робочих днів з дати отримання документів перевіряє розрахунки тарифів на їх відповідність вимогам чинного законодавства, порядку формування тарифів, стандартів, норм, правил та інших нормативних документів у сфері ритуальних послуг.

У разі виявлення в розрахунках тарифів порушень вимог чинного законодавства, порядку формування економічно обґрунтованих тарифів, недостовірних даних або арифметичних помилок виконавчий орган місцевого самоврядування письмово повідомляє про це виконавця ритуальних послуг і зобов’язує його привести розрахунки у відповідність з вимогами чинного законодавства або надати додаткову інформацію. Виконавець ритуальних послуг протягом 10 робочих днів з моменту одержання повідомлення надає органу місцевого самоврядування економічно обґрунтовані розрахунки тарифів та необхідну інформацію.

2.8.  Після одержання відповідних розрахунків тарифів виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 10 робочих днів готує проект рішення щодо встановлення нового рівня тарифів на ритуальні послуги та оприлюднює його в місцевих засобах масової інформації для здійснення громадського обговорення, отримання зауважень та пропозицій всіх зацікавлених сторін. Прийняття відповідного рішення відбувається згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.9.  Усі зауваження і пропозиції щодо проекту тарифів підлягають розгляду виконавчим органом місцевого самоврядування. За результатами цього розгляду орган місцевого самоврядування повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє та готує проект остаточного рішення щодо встановлення/погодження тарифів.  

2.10.  Прийняття рішень виконавчого органу місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів здійснюється відповідно до регламенту його діяльності.

2.11.  Суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги, щоквартально подають виконавчому органу місцевого самоврядування звіт про фактичну собівартість, рентабельність та рівень відшкодування споживачами вартості послуг. Крім цього надається інформація про фактичні кількісні та якісні показники послуг у порівнянні з плановими, врахованими в тарифах.

Виконавчий орган місцевого самоврядування постійно здійснює аналіз рівня відшкодування споживачами фактичної вартості ритуальних послуг. У разі зниження фактичних витрат на надання послуг у порівнянні з плановими, надання послуг не в повному обсязі або надання неякісних послуг виконавчий орган місцевого самоврядування приймає рішення про перегляд тарифів та проведення суб’єктами господарювання перерахунків зі споживачами (повернення зайво стягнутих коштів, зарахування зайво сплачених коштів у рахунок майбутніх платежів або в інший спосіб).

Керуючий справами виконкому                                              О.М. СТЕПАНЕЦЬ

 

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

 • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
 • Поштовий індекс: 85004
 • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
 • Тел. (06277) 2-78-60
 • Факс (06277) 2-78-71
 • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
 • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.