Увага! Конкурс!

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких з міського бюджету надається фінансова підтримка

 

Виконавчий комітет Добропільської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких з міського бюджету надається фінансова підтримка, затвердженого рішенням виконавчого комітету Добропільської міської ради від 10 жовтня 2018 року № 509,  

Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями та  залучення їх до розв’язання проблем цільових груп населення міста Добропілля відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1)соціально-економічний розвиток;

2)забезпечення соціального захисту найменш захищених верств населення.

         Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати адміністративно-територіальному рівню проведення конкурсу.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які:

 • є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку
 • зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу;
 • не перебувають у стані припинення.

Проекти можуть включати такі види діяльності:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,

- робота громадських організацій соціальної направленості,

але не обмежуватися  наведеним переліком.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;
 • не передбачають міського рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2019 рік.

Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу проектів, становить 432000грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

-  копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, його статуту (положення);

-   копію документа, виданого територіальним органом ДФС, що підтверджує включення інституту громадянського суспільства у Реєстр неприбуткових установ та організацій;

-      витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій на момент подання конкурсної пропозиції;

 • опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів за формою згідно з додатком 2;
 • листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 3.
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства)

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на будь-яких електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс тільки одну конкурсну пропозицію.

Конкурсні пропозиції приймаються з 16 жовтня по 15 листопада 2018 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: м.Добропілля, вул.Першотравнева, 83, каб.212 .

Консультації та додаткова інформація за телефоном 2-79-55 або на сайті mrd.gov.ua.

Строки проведення конкурсу з 16 жовтня по 15 листопада 2018 року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або був зареєстрований пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

(заповнює посадова особа організатора конкурсу)

1.

Найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту та його статус

 

2.

Назва проекту

 

3.

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано проект

 (словами, зазначити тільки одне)

 

4.

Загальна сума кошторису з урахуванням співфінансування

 

4.1.

за рахунок бюджетних коштів

 

4.2.

кошти співфінансування (не менше 15%)

 

5.

Строк реалізації проекту

 

7.

Прізвище та ім’я керівника організації, місцезнаходження організації, телефон, e-mail

 

8.

Прізвище, ім’я та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

 

(заповнює учасник конкурсу)

Цією заявою підтверджую про __________________ факту порушення
                                                                                    (відсутність / наявність)

Інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заповнює учасник конкурсу у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства -
вказується яке саме порушення вчинено та які заходи впливу були застосовані, зокрема попередження чи інші)

Гарантуємо, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету ці кошти будуть використані винятково для потреб, визначених проектом, відповідно та в межах кошторису витрат, затвердженого організатором конкурсу. 

Із умовами конкурсу ознайомлені та згодні.

         

(посада керівника громадського об’єднання або уповноваженої особи)

 

(підпис)

 

(ПІБ)

“___ˮ _________________ 20___ р.

Додаток 2 до Порядку проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету

ОПИС

проекту та кошторису витрат,  необхідних для його реалізації

 

(найменування проекту із речення, що відображає суть проекту, до 10 слів)

 

(найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту)

 1. 1. Анотація проекту: _________________________________________________

____________________________________________________________________

(не більше однієї сторінки друкованого тексту)

В анотації проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою: хто реалізуватиме проект, в чому полягає його актуальність,  які заходи будуть здійсненні в рамках проекту, очікуваний результат, тривалість та бюджет.

 

 1. 2. Детальний опис проекту

2.1. Соціальна проблема та пріоритетне завдання, для вирішення яких спрямовано проект. Які шляхи та методи вирішення соціальної проблеми та досягнення пріоритетного завдання передбачаються проектом, його мета?

2.2. Інформація про цільову аудиторію

на які цільові групи населення та організації поширюватиметься проектна діяльність. Коротко описати цільові групи (соціальні, вікові та географічні дані), а також зазначити кількісні показники – скільки представників цільової аудиторії буде охоплено проектом; скільки людей отримають користь від реалізації проекту, яким чином здійснюватиметься відбір/залучення учасників проекту.

2.3. Мета та завдання

Чітко сформулювати мету, яку ставить перед собою організація для вирішення обраної проблеми; завдання, які будуть вирішуватись для досягнення поставленої мети).

2.2. План реалізації проекту:

Потрібно детально описати план-графік заходів, які відбуватимуться у рамках реалізації проекту).

План може бути представлений у вигляді таблиці:

Етапи реалізації проекту

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)

       
     
     
       
     
     

 

2.3. Відповідальні виконавці проекту:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Обов’язки у межах проекту

 

Освіта, спеціалізація (у т.ч. додаткові курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари)

 

Досвід роботи (Необхідно відобразити той досвід, який відповідає напрямкам проекту

 

2.4. Залучені до реалізації проекту організації (якщо такі є) та розподіл обов’язків між ними

№ з/п

Назва організації партнера

Контактна особа (П.І.Б., посада, тел.)

Форма участі та обов’язки в межах проекту

Примітка

         

2.5. Шляхи інформування громадськості про хід реалізації проекту

Зазначити способи розповсюдження та конкретні джерела оприлюднення інформації про реалізацію проекту, способи залучення ЗМІ, органів влади, партнерів та інших аудиторій до реалізації проекту.

2.6. Очікуваний результат та конкретні результативні показники:

Описати кількісні та якісні результати проекту, вплив на цільові групи, соціально-економічні наслідки, ефективність та корисність, короткострокові та довгострокові наслідки, можливість використання результатів проекту після його закінчення

2.7. Перспективи продовження проекту після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

 

2.8. Яку частину коштів і з яких джерел очікується залучити для реалізації проекту?

.

 1. 3. Кошторис витрат на фінансову підтримку у сумі _____________________гривень, додається.

(додається за формою згідно додатку на окремому аркуші(ах)

 

 1. 4. Обґрунтування кількості послуг та товарів

в тому числі й тих, що будуть залучені із інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту   та принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання

__________________________________________________________________
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

 1. 5. Перелік та характеристика наявної матеріально-технічної та кадрової бази __________________________________________________________________

(інформація вказується у кількісних показниках)

Примітки:

 1. 1. Інститут громадянського суспільства може додатково подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект.
         

(посада керівника інституту громадянського суспільства або уповноваженої особи)

 

(підпис)

 

(ПІБ)

“___ˮ _________________ 20___ р.

Додаток 3 до Порядку проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету

 

Інформація про діяльність

інституту громадянського суспільства

 

 

 1. 1. Назва інституту громадянського суспільства та його організаційно-правова форма:
 1. 2. Дата створення інституту громадянського суспільства:
 1. 3. Код за ЄДРПОУ:
 1. 4. Банківські реквізити:

 

 1. 5. Мета та основні напрями діяльності інституту громадянського суспільства відповідно до статуту:
 1. 6. Досвід діяльності інституту громадянського суспільства з тематики проекту та результати такої діяльності (до трьох абзаців):
 1. 7. Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування:

№ з/п

Назва проекту

Сума фінансової підтримки, грн.

Джерела фінансування

Строки виконання проекту

Короткий опис (3-4 речення) проекту

           
 1. 8. Джерела фінансування інституту громадянського суспільства:
 1. 9. Матеріально-технічна база інституту громадянського суспільства (наявність власного офісу та оргтехніки, інші ресурси):
 1. 10. Кадрове забезпечення:

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Посада та основні обов’язки в інституті громадянського суспільства

Кваліфікація (освіта)

 

Досвід виконання проектів

       

Керівник інституту громадянського суспільства  _____________                _________________

                                                                                                          (підпис)                                     (Прізвище, ініціали)

М.П.

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

 • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
 • Поштовий індекс: 85004
 • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
 • Тел. (06277) 2-78-60
 • Факс (06277) 2-78-71
 • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
 • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.